هیات علمی
ستاد امور شاهد و ایثارگران
کتابخانه مرکزی
آزمایشگاههای واحد
ارتباط با صنعت
مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان