اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده هنر ومعماری»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده هنر ومعماری»

معماری

اعظم اسماعیلی

اعظم اسماعیلی

مربی

دریافت رزومه
نسیم خانلو

نسیم خانلو

استادیار

دریافت رزومه
امیرحسین ذاکرزاده

امیرحسین ذاکرزاده

مربی

دریافت رزومه
علیرضا نورییان

علیرضا نورییان

مربی

دریافت رزومه
ساناز حق شناس

ساناز حق شناس

استادیار

دریافت رزومه
سارا زهری

سارا زهری

استادیار

دریافت رزومه
سارا طاهرسیما

سارا طاهرسیما

استادیار

بازنشسته دریافت رزومه
شروین طیبی

شروین طیبی

مربی

دریافت رزومه
سعید عظمتی

سعید عظمتی

استادیار

دریافت رزومه

هنر

الهام تجلی

الهام تجلی

مربی

دریافت رزومه
مهناز انصاری

مهناز انصاری

استادیار

دریافت رزومه
مریم خیری

مریم خیری

استادیار

فاطمه سوسهابی

فاطمه سوسهابی

مربی