آگهی مزایده عمومی اجاره فضا جهت استقرار باجه بانک

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۱ کد : ۱۴۱۳ اخبار
تعداد بازدید:۴۸۵

(( آگهی مزایده عمومی))

دستگاه مزایده گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

موضوع مزایده: اجاره فضا جهت استقرار باجه بانک

مهلت مراجعه جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد:

از روز دوشنبه مورخ 1399/06/25 لغایت روزیکشنبه مورخ 1399/07/07

مهلت ارائه پاکت الف :

تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/07/07

مدارک موردنیاز در زمان تحویل پاکات : فیش واریزی خرید اسناد مزایده به مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0108282744003 (شناسه واریز100869) نزد بانک ملی ایران شعبه پاکدشت بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

محل دریافت اسناد و پاکات مزایده : تهران بزرگزاه امام رضا(ع) شهر قیام دشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق اداره دبیرخانه.

دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

          

                                                      دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق


( ۴ )