مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان(ورودیهای جدید) نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۴ کد : ۱۵۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۲۸۶

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان(ورودیهای جدید) نیمسال اول سال تحصیلی 96-95                 زمان مراجعه:95/6/13 الی 95/7/7 به استثناء روزهای پنج شنبه و جمعه و تعطیلات رسمی

نام مقطع

مدارک مورد نیاز

کارشناسی ناپیوسته

(کاردانی به کارشناسی)

1-اصل مدرک کاردانی(پیوسته یا ناپیوسته)و3سری کپی-درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 10/000/000ریال در زمان ثبت نام الزامی است.

2-ریزنمرات دوره کاردانی (پیوسته یا ناپیوسته) و 3 سری کپی.         3-اصل شناسنامه و 3 سری کپی از تمام صفحات. 4-اصل کارت ملی و 3سری کپی پشت و رو.                                           

5-6قطعه عکس 4*3(برای مشمولین 12 قطعه). 6-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 3سری کپی.7-تکمیل دفترچه ثبت نام (از سایت دانلود شود).                 

 

  کارشناسی پیوسته

و کاردانی ناپیوسته

1-اصل دیپلم متوسطه نظام قدیم یا اصل گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی و3سری کپی  - درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 10/000/000ریال در زمان ثبت نام الزامی است.

2-اصل شناسنامه و 3 سری کپی از تمام صفحات.               3-6قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه).          4-اصل کارت ملی و 3سری کپی پشت و رو.                                         

5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و3سری کپی.        6-رسید پستی تاییدیه تحصیلی اخذ شده از دفتر پستی.     7-تکمیل دفترچه ثبت نام (از سایت دانلود شود)

تبصره1: پذیرفته شدگان با در دست داشتن تصویر مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی یا دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم به یکی از دفاتر پستی مراجعه ورسید را در زمان ثبت نام تحویل نمایند. 

تبصره2: پذیرفته شدگان (غیرمشمول) که دارای مدرک کاردانی(اعم از پیوسته یا ناپیوسته) بوده لازم است در زمان ثبت نام اصل مدرک کاردانی را تحویل متصدی ثبت نام نمایند.

 

کاردانی پیوسته

1-اصل دیپلم فنی حرفه ای یا کاردانش یا سه ساله نظری یا دیپلم کامل چهار ساله نظام قدیم متوسطه و3سری کپی. درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 10/000/000ریال در زمان ثبت نام الزامی است.

2-اصل شناسنامه و 3 سری کپی از تمام صفحات.             3 -6قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه)         4-اصل کارت ملی و 3سری کپی پشت و رو.                                       

5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و3سری کپی.     6-رسید پستی تاییدیه تحصیلی اخذ شده از دفتر پستی.   7-تکمیل دفترچه ثبت نام(ازسایت دانلودشود)

تبصره1: پذیرفته شدگان با در دست داشتن تصویر مدرک تحصیلی  دیپلم به یکی از دفاتر پستی مراجعه ورسید را در زمان ثبت نام تحویل نمایند.

 

کارشناسی ارشد

1-اصل مدرک کارشناسی(پیوسته یا ناپیوسته)و3سری کپی- درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 15/000/000ریال در زمان ثبت نام الزامی است.

2-ریزنمرات دوره کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) و 3 سری کپی.         3-اصل کارت ملی و 3سری کپی پشت و رو     4-اصل شناسنامه و 3 سری کپی از تمام صفحات.5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 3سری کپی.        6-6قطعه عکس 4*3(برای مشمولین 12 قطعه).        7-تکمیل دفترچه ثبت نام (از سایت دانلودشود)

 

دکتری

1-اصل مدرک کارشناسی ارشدو3سری کپی-درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 15/000/000 ریال در زمان ثبت نام الزامی است.

2-ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد و 3 سری کپی.         3-اصل کارت ملی و 3سری کپی پشت و رو     4-اصل شناسنامه و 3 سری کپی از تمام صفحات. 5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 3سری کپی.        6-6قطعه عکس 4*3(برای مشمولین 12 قطعه).        7-تکمیل دفترچه ثبت نام (از سایت دانلودشود)

 

اداره آموزش واحد


( ۳۰۸ )