مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان(ورودیهای جدید) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۵:۴۸ کد : ۵۳۱ اطلاعیه ها اخبار خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۳۹۷۲۲
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان(ورودیهای جدید) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان(ورودیهای جدید) نیمسال اول سال تحصیلی 97-96       زمان مراجعه:96/6/15الی 96/7/05به استثناء روزهای پنج شنبه و جمعه

 

نام مقطع

مدارک مورد نیاز

کارشناسی ناپیوسته

(کاردانی به کارشناسی)

1-اصل مدرک کاردانی(پیوسته یا ناپیوسته) و2 سری کپی-درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/10ریال در زمان ثبت نام الزامی است.

2-ریزنمرات دوره کاردانی (پیوسته یا ناپیوسته) و 2سری کپی.         3-اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمام صفحات. 4-اصل کارت ملی و 2 سری کپی پشت و رو.                                           

5-6 قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه). 6- مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 2سری کپی.    7 -تکمیل دفترچه ثبت نام (دانلود دفترچه).                 

 

  کارشناسی پیوسته

و کاردانی ناپیوسته

1-اصل دیپلم نظام قدیم(چهارساله) یا اصل گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی و3 سری کپی  - درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/10ریال در زمان ثبت نام الزامی است.

2-اصل شناسنامه و 2سری کپی از تمام صفحات.               3-6 قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه).          4-اصل کارت ملی و 2 سری کپی پشت و رو.                                         

5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و2 سری کپی.        6-رسید پستی تاییدیه تحصیلی اخذ شده از دفترخدمات الکترونیک.  7-تکمیل دفترچه ثبت نام (دانلود دفترچه)

تبصره1: پذیرفته شدگان با در دست داشتن تصویر مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی یا دیپلم کامل نظام قدیم به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه ورسید را در زمان ثبت نام تحویل نمایند. 

تبصره2: پذیرفته شدگان (غیرمشمول) که دارای مدرک کاردانی(اعم از پیوسته یا ناپیوسته)فقط      مجاز به ثبت نام در مقطع کارشناسی بوده ودر زمان ثبت نام اصل مدرک کاردانی را تحویل دانشگاه نمایند.

 

کاردانی پیوسته

1-اصل دیپلم فنی حرفه ای ،کاردانش،هنرستان نظام قدیم،سه ساله نظری یاپیش دانشگاهی و دیپلم نظام قدیم متوسطه و3سری کپی. درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/10ریال در زمان ثبت نام الزامی است.2-اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمام صفحات.             3 -6 قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه)         4-اصل کارت ملی و 2سری کپی پشت و رو.                                       

5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و2سری کپی.     6- رسید پستی تاییدیه تحصیلی اخذ شده از دفتر خدمات الکترونیک.   7-تکمیل دفترچه ثبت نام(دانلوددفترچه)

تبصره1: پذیرفته شدگان با در دست داشتن تصویر مدرک تحصیلی  موضوع بند1 به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه ورسید را در زمان ثبت نام تحویل نمایند.

 

کارشناسی ارشد

1-اصل مدرک کارشناسی(پیوسته یا ناپیوسته)و2سری کپی- درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/15ریال در زمان ثبت نام الزامی است.

2-ریزنمرات دوره کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) و 2سری کپی.         3-اصل کارت ملی و 2سری کپی پشت و رو     4-اصل شناسنامه و 2سری کپی از تمام صفحات.              5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 2سری کپی.        6-6قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه).        7-تکمیل دفترچه ثبت نام (دانلوددفترچه)

 

دکتری

1-اصل مدرک کارشناسی ارشدو2سری کپی-درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/15ریال در زمان ثبت نام الزامی است.

2-ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد و 2 سری کپی.         3-اصل کارت ملی و 3سری کپی پشت و رو     4-اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمام صفحات.                                  5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 2سری کپی.        6-6قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه).        7-تکمیل دفترچه ثبت نام

تذکر :کلیه پذیرفته شدگان چه با آزمون و چه بدون آزمون در تاریخهای فوق جهت ثبت نام با درست داشتن مدارک لازم به واحد دانشگاهی مراجعه نمایند.

اداره آموزش واحد


( ۱۶۰ )