مزایده عمومی انتشارات و بوفه دانشجویی واحد

۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۱۶:۱۳ کد : ۸۰۷ اطلاعیه ها اخبار خبر تصویری خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۲۸۳۲
مزایده عمومی انتشارات و بوفه دانشجویی واحد

 ‹‹ آگهی مزایده عمومی ››

(مرحله اول)

دستگاه مزایده گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

موضوع مزایده: اجاره مکان بوفه های دانشجویی

واجدین شرکت در مزایده: اشخاص حقوقی و حقیقی

مهلت مراجعه برای اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد:

از تاریخ 97/09/18 لغایت 97/10/01

مهلت ارائه پاکات:

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/01

مدارک مورد نیاز در زمان تحویل پاکات: فیش واریزی خرید اسناد مزایده به مبلغ 1،000،000 ریال به حساب شماره 0109910991002 (شناسه واریزی 432) نزد بانک ملی ایران شعبه پاکدشت بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، اشخاص حقوقی(شامل کلیه مدارک شرکت ازجمله اساسنامه و کداقتصادی،شناسه ملی، روزنامه رسمی و تغییرات، گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی و کاتالوگ و همچنین گواهی حسن انجام کاراز سوی ادارات وسازمانهای طرف قرارداد و رزومه کاری) اشخاص حقیقی(تصاویر شناسنامه و کارت ملی، گواهی حسن انجام کاراز سوی ادارات وسازمانهای طرف قرارداد در صورت داشتن قرارداد،رزومه کاری، پروانه کسب صنف مورد نظر)

محل دریافت اسناد و پاکات مزایده: تهران- جاده خاوران- بزرگراه امام رضا(ع) شهر قیام دشت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

 توجه :"لازم به ذکر میباشد در مرحله اول فقط اساس نامه ، روزنامه رسمی  ، آخرین تعغیرات شرکت ، گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی و تصویر شناسنامه و کارت ملی شرکت کننده دارای حق امضاء و رزومه معتبر و مورد تایید دانشگاه تکمیل و تحویل گردد "

لذا لطفا در این مرحله فرم پیشنهاد قیمت تکیمل نگردد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

 


 

 ‹‹ آگهی مزایده عمومی ››

دستگاه مزایده گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

موضوع مزایده: اجاره مکان های انتشارات دانشجویی

واجدین شرکت در مزایده: اشخاص حقوقی و حقیقی

مهلت مراجعه برای اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد:

از تاریخ 97/09/18 لغایت 97/10/01

مهلت ارائه پاکات:

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/01

مدارک مورد نیاز در زمان تحویل پاکات: فیش واریزی خرید اسناد مزایده به مبلغ 1،000،000 ریال به حساب شماره 0109910991002 (شناسه واریزی 432) نزد بانک ملی ایران شعبه پاکدشت بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، اشخاص حقوقی(شامل کلیه مدارک شرکت ازجمله اساسنامه و کداقتصادی،شناسه ملی، روزنامه رسمی و تغییرات، گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی و کاتالوگ و همچنین گواهی حسن انجام کاراز سوی ادارات وسازمانهای طرف قرارداد و رزومه کاری) اشخاص حقیقی(تصاویر شناسنامه و کارت ملی، گواهی حسن انجام کاراز سوی ادارات وسازمانهای طرف قرارداد در صورت داشتن قرارداد،رزومه کاری، پروانه کسب صنف مورد نظر)

 توجه :"لازم به ذکر میباشد در مرحله اول فقط اساس نامه ، روزنامه رسمی  ، آخرین تعغیرات شرکت ، گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی و تصویر شناسنامه و کارت ملی شرکت کننده دارای حق امضاء و رزومه معتبر و مورد تایید دانشگاه تکمیل و تحویل گردد "

لذا لطفا در این مرحله فرم پیشنهاد قیمت تکیمل نگردد.

محل دریافت اسناد و پاکات مزایده: تهران- جاده خاوران- بزرگراه امام رضا(ع) شهر قیام دشت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق


( ۳ )