اخبار

الزام به استفاده از سامانه همانندجو برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری جدید

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد برابر نامه شماره ۱۴۰۰/۸/۵۴۹۱۹ استان تهران از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ کلیه دانشجویان ملزم به ثبت نام و استفاده از سامانه همانندجو به آدرس وبسایت http://tik.irandoc.ac.ir می باشد. ضمنا راهنمای ثبت نام در سایت واحد موجود می باشد. در صورت عدم ثبت نام در سامانه مذکور هیچگونه اقدامی درخصوص اخذ کد پایان نامه صورت نخواهد پذیرفت. معاونت پژوهشی واحد

ادامه مطلب