امور تربیت بدنی

 

نام و نام خانوادگی:  جواداسدپور درویش

رشته تحصیلی:  تربیت بدنی

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: مسئول  تربیت بدنی

کارشناس تربیت بدنی خواهران:

نام و نام خانوادگی: مینو خادم حیدری

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

 

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:179