روابط عمومی

تعداد بازدید:۱۵۹۶۹

نام نام خانوادگی :مهدی باباجان زاده

تلفن مستقیم : 33594338-33580331

نمابر : 33580330

 

 

 

 

 

 

 

یکی از عواملی که در سرنوشت هر مؤسسه ، گروه و فرد اهمیت و ارزش اساسی و خاصی دارد و آنها را در نیل به اهداف خود یاری می رساند کیفیت رابطه آنها با افراد و مؤسسات و همچنین با افکار عمومی جامعه ای که در آن به فعالیت مشغولند و یا با آنها سروکار دارند می باشد که به هر اندازه این ارتباط به طور مفید ، مستمر و مؤثر گسترش یافته باشد به همان اندازه آن فرد ، گروه و مؤسسه در دستیابی به اهداف خود موفق تر خواهد بود . در قرن حاضر همگان پذیرفته اند که افراد و مؤسسات برای رسیدن هر چه بهتر و راحت تر به مقاصد خود نیازمند به حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم با یکدیگر و عموم مخاطبین می باشند . به همین جهت نقش روابط عمومی در این خصوص بسیار مهم و موثر است و می توانند در ایجاد این رابطه و درک متقابل تاثیر بسزایی داشته باشند.