روسای واحد

تعداد بازدید:۱۸۲۶۷

اولین رئیس واحد تهران شرق دکتر سید فرهاد سجادی از سال 1378 تا 1390 

دومین رئیس واحد تهران شرق دکتر بهروز میرزا از سال 1390 تا 1392

سومین رئیس واحد تهران شرق دکتر رشید ذوالفقاری زعفرانی از سال 1392 تا 1393

چهارمین رئیس واحد تهران شرق دکتر ابراهیم حلاجیان از سال 1393 تا 1395

پنجمین رئیس واحد تهران شرق دکتر احمد سیف از سال 1395 تا 1398

ششمین رئیس واحد تهران شرق دکتر قاسم فرج پور خاناپشتانی از1398 تا 1399

هفتمین رئیس واحد تهران شرق دکتر عباس گوهری از 1399 تاکنون