کارشناس آموزش نیروی انسانی

نام و نام خانوادگی : محمد عالمیان

مدرک : کارشناسی 

شماره تماس : 9-33594950  - داخلی 162