مدیریت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

مدیر برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

نام و نام خانوادگی : فردین افرازه

مدرک : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 9-33594950  - داخلی 240

 

اهداف مدیریت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان:

1-استفاده بهینه و کارآمد از منابع دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین راهکارهای اجرایی.

2-ایجاد منابع درآمدی پایدار برای دانشگاه.

3-کمک به مدیریت هزینه در سطح دانشگاه.

4-تولید ثروت با استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی شرکتهای دانش بنیان و سایر روشها.

5-جلب مشارکت عملی استادان،کارمندان و دانشجویان در فعالیتهای سرمایه گذاری و اقتصادی دانشگاه.

 

وظایف مدیریت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان:

1-تهیه بودجه سالانه

2-پایش و کنترل برنامه و بودجه واحد به منظور ایجاد ارتباط منطقی بین آنها

3-برگزاری کلاس های آموزشی برای کارکنان،اساتید و دانشجویان.

4-تأسیس شرکتهای دانش بنیان.

 

وظایف کارگروه:

1-تدوین برنامه استراتژیک واحد

2-تهیه بودجه سالانه

 3-پایش و کنترل برنامه و بودجه واحد به منظور ایجاد ارتباط منطقی بین آنها

4-اداره امور برنامه ریزی،بودجه ریزی،رتبه بندی،تشکیلات و توانمندسازی منابع انسانی و تعالی سازمانی در سطح واحد دانشگاهی

5-انجام سایر امور محوله از سوی شورای تخصصی برنامه ریزی استانی یا معاونت برنامه ریزی دانشگاه