ریاست واحد

 

ریاست واحد:

نام و نام خانوادگی : دکتر احمد سیف

رشته تحصیلی : دکترای تخصصی شیمی فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

 

رئیس دفتر:

نام و نام خانوادگی : شاهپور محمودی

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن مستقیم : 33594338-33580331

فکس : 33580330