ریاست واحد

تعداد بازدید:۱۸۱۴۳

 

رئیس واحد

 

نام و نام خانوادگی : قاسم فرج پور خاناپشتانی                    

مرتبه دانشگاهی : استادیار

رشته تحصیلی :  مهندسی صنایع-مدیریت و سیستم یهره وری      

 هیات علمی : دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن مستقیم دفتر ریاست: 33594338-33580331

نمابر : 33580330