حراست

 رییس حراست: حامد جغتایی

تلفن مستقیم دفتر حراست :33583111

تلفن واحد :59-33594950           داخلی:161-162

 

 


مسئول حفاظت فیزیکی:

نام و نام خانوادگی: عباس رهیده    

تلفن مستقیم دفتر انتظامات :33587404

تلفن واحد :59-33594950           داخلی:111

 

کارشناس حراست:

نام و نام خانوادگی : مهناز امینی زاده

تلفن مستقیم دفتر حراست :33583111

تلفن واحد :59-33594950           داخلی:161-162