حراست

گزینش

 

 رییس حراست:

نام و نام خانوادگی: آقای جغتایی

مدرک تحصیلی:

سمت: رییس حراست


 

مسئول حفاظت فیزیکی:

نام و نام خانوادگی: عباس رهیده    

           

تلفن مستقیم:33583111

تلفن دفتر:59-33594950           داخلی:161-162