اداره امور حقوقی

تعداد بازدید:۱۵۳۱۶

رئیس اداره امورحقوقی:

نام و نام خانوادگی :  امید قربانی گتاب

مدرک تحصیلی : دکترای حقوق خصوصی

تلفن مستقیم : 33584015  

تلفن دفتر : 59-33594950          داخلی : 218

 

شرح وظایف  اداره امور حقوقی واحد

  • ارائه خدمات مشورتی در زمینه های حقوقی ،کیفری و ثبتی به کلیه واحدهای دانشگاه و دفاع از حقوق ، منافع و مصالح دانشگاه در محاکم و مراجع مختلف و ایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی ، با ملحوظ نمودن اصول و موازین قانونی .
  • اتخاذ تدابیر و تصمیمات مقتضی در انجام اقدامات حقوقی مناسب به منظور تحصیل و حفظ منافع و مصالح دانشگاه.
  • اظهارنظر،مشارکت و نظارت حقوقی در تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای دانشگاه .
  • طرح و تعقیب دعاوی علیه اشخاص حقیقی وحقوقی.
  • انجام کلیه امور ثبتی مربوط به دانشگاه .
  • ایفای وظایف نمایندگی دانشگاه درکلیه موارد حقوقی.
  • انجام مراحل مقدماتی مناقصه، مزایده وتمهیدات لازم جهت تشکیل و شرکت در کمیسیون معاملات واحد وانطباق کلیه فعالیتهای مربوطه با آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی وسایر مقررات.
  • تهیه وتنظیم کلیه قراردادهای مربوط به واحد و ارسال پیش نویس قراردادها به اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی.