اداره امور حقوقی

رئیس اداره امورحقوقی:

نام و نام خانوادگی: اکبر موید

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق عمومی

سمت:سرپرست اداره حقوقی

تلفن مستقیم:33584015

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:218

شرح وظایف  اداره امور حقوقی واحد

 • ارائه خدمات مشورتی در زمینه های حقوقی ،کیفری و ثبتی به کلیه واحدهای دانشگاه و دفاع از حقوق ، منافع و مصالح دانشگاه در محاکم و مراجع مختلف و ایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی ، با ملحوظ نمودن اصول و موازین قانونی .
 • اتخاذ تدابیر و تصمیمات مقتضی در انجام اقدامات حقوقی مناسب به منظور تحصیل و حفظ منافع و مصالح دانشگاه.
 • اظهارنظر،مشارکت و نظارت حقوقی در تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای دانشگاه .
 • طرح و تعقیب دعاوی علیه اشخاص حقیقی وحقوقی.
 • انجام کلیه امور ثبتی مربوط به دانشگاه .
 • ایفای وظایف نمایندگی دانشگاه درکلیه موارد حقوقی.
 • همکاری با واحدهای ذیربط در تهیه و تنظیم لوایح قانونی ، تصویب نامه ها و آئین نامه های موردنیاز دانشگاه.
 • کوشش درایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی یکسان درسطح دانشگاه .
 • مشارکت در تنظیم قراردادهای اجاری و استیجاری در خصوص املاک و مستغلات .
 • طرح و تعقیب دعاوی و انجام هرگونه اقدامات حقوقی ، درجهت تامین منافع و رعایت مصالح دانشگاه در خصوص املاک و مستغلات.
 • دفاع از حقوق و منافع دانشگاه درقبال دعاوی و ادعاهای مربوط به املاک ومستغلات.
 • پیگیری احکام ودستورات اجرایی مرتبط از طریق مراجعه به مراجع ثبتی ، انتظامی، قضایی ، دفاتر اسناد رسمی ، مؤسسات ، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • اظهارنظر حقوقی درمورد کلیه تعهدات، له یا علیه دانشگاه و ارائه راهکار حقوقی به مسئولین ذیربط به نحوی که تعهدات موردنظر،با آیین نامه ها ودستورالعملهای دانشگاه و سایر مقررات جاری کشور مغایرت و منافات نداشته باشد.
 • بررسی و اظهار نظر واعمال نظر حقوقی درقراردادهای منعقده فیمابین دانشگاه ودیگر اشخاص حقیقی وحقوقی.
 • تهیه متن تعهدنامه ها و ضمانت نامه های مختلف موردنیاز دانشگاه و انجام اقدامات مربوطه تا حصول نتیجه.
 • بررسی و انجام اقدامات مناسب حقوقی درخصوص الزام متعهدین دانشگاه به انجام تعهدات خود، حسب ارجاع مراکز و واحدهای مختلف دانشگاه.
 • مطالعه و جمع آوری قوانین و مقررات ناظر و حاکم بر نحوه انعقاد و اجرای قراردادها .
 • طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق و مصالح و منافع دانشگاه در دعاوی مطروحه علیه دانشگاه.
 • دفاع از حقوق و مصالح دانشگاه در دعاوی مطروحه علیه دانشگاه در دیوان عدالت اداری.
 • دفاع از حقوق و مصالح دانشگاه در دعاوی مطروحه علیه دانشگاه در مراجع و هیأت های رسیدگی ، تشخیص و حل اختلافات ادارات کار و امور اجتماعی.
 • ارشاد حقوقی و همکاری با دیگر واحدها و مراکز دانشگاه در موضوعات حقوقی ، قضایی و کیفری.
 • انجام مراحل مقدماتی مناقصه، مزایده وتمهیدات لازم جهت تشکیل و شرکت در کمیسیون معاملات واحد وانطباق کلیه فعالیتهای مربوطه با آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی وسایر مقررات.
 • تهیه وتنظیم کلیه قراردادهای مربوط به واحد و ارسال پیش نویس قراردادها به اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی.
تعداد بازدید:۶۶۸۷