حفاظت فیزیکی

تعداد بازدید:۲۸۵

 

 

نام و نام خانوادگی :عباس رهیده

سمت: رئیس حفاظت فیزیکی

تلفن مستقیم:33587404 

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:111