دفتر ریاست

کارمند حوزه ریاست :

نام و نام خانوادگی: شاهپور محمودی

تلفن مستقیم:33594338-33580331

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:160