متمم آیین‌نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان