ابلاغ شیوه‌نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی- پژوهشی