بخشنامه هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی