آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اعضای هیأت علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فهرست نشریات JCR مربوط به سال ۲۰۱۹فهرست نشریات علمی
آیین نامه طرح های پژوهشی سال ۹۹طرح‌های پژوهشی
بخشنامه هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹جشنواره های علمی و پژوهشی
بخشنامه هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامیجشنواره های علمی و پژوهشی
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامیفهرست نشریات علمی
آیین‌نامه طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
پرسشنامه کاندیدای پژوهشگر برترجشنواره های علمی و پژوهشی
فهرست مجلات علمی-پژوهشی مورد تائید حوزه های علمیهفهرست نشریات علمی
الحاق یک تبصره به جزء ۲ بند ب ماده ۱۰ ضوابط طرحهای برون دانشگاهیطرح‌های پژوهشی
الگوی نگارش طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
تشخیص رتبه مجله و نوع مقاله در سایت وزارت علوم ۷-۵-۹۹فهرست نشریات علمی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر اعلام شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی ۲۶-۵-۹۹فهرست نشریات علمی
بخشنامه- سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فهرست نشریات علمی نامعتبر اعلام شده توسط وزارت علوم و وزارت بهداشتفهرست نشریات علمی
فرم سخنرانی طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم پیشنهاد طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم آمار کتابانتشارات
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضا هیات علمی دانشگاه آزادمرکز رشد
لیست دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی (حوزه صنعت/ داخل کشور)فرصت مطالعاتی