آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۲۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
درخواست چاپ بنرفرم‌های کارکنان
درخواست حذف اضطراری برا اساس ماده 37 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف دروس عدم شرکت در امتحان بیش از سه درسفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف کلیه واحد های انتخابیفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان شاغل به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست کمک هزینه تولد نوزادفرم‌های کارکنان
درخواست ماموریتفرم‌های کارکنان
درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات- مخصوص بانوان باردارفرم‌های دانشجویی
درخواست مرخصی تحصیلی براساس ماده 48 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست معادل سازی دروس براساس ماده 67 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست میهمانی براساس ماده 55 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست میهمانی دوره تابستان براساس ماده ۲۷ آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست وام تعمیرات مسکنفرم‌های کارکنان
درخواست وام خرید مسکنفرم‌های کارکنان
درخواست وام صندوقفرم‌های کارکنان
درخواست وام ضروریفرم‌های کارکنان
درخواست وام ودیعه مسکنفرم‌های کارکنان
دستورالعمل برگزاری جلسات پیش دفاع ۶-۱۰-۹۹دکتری تخصصی