آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.
عنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
درخواست حذف کلیه واحد های انتخابیفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان شاغل به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست کمک هزینه تولد نوزادفرم‌های کارکنان
درخواست ماموریتفرم‌های کارکنان
درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات- مخصوص بانوان باردارفرم‌های دانشجویی
درخواست مرخصی تحصیلی براساس ماده 48 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست معادل سازی دروس براساس ماده 67 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست میهمانی براساس ماده 55 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست میهمانی دوره تابستان براساس ماده ۲۷ آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست وام تعمیرات مسکنفرم‌های کارکنان
درخواست وام خرید مسکنفرم‌های کارکنان
درخواست وام صندوقفرم‌های کارکنان
درخواست وام ضروریفرم‌های کارکنان
درخواست وام ودیعه مسکنفرم‌های کارکنان
دستورالعمل صفحه‌بندی، حروفچینی و آماده‌سازی جلد کتابانتشارات
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
راهنمای اخذ شابک، فیپا و مجوز نشرانتشارات
راهنمای ارسال و تحویل مدارک و مستندات موردنیاز جهت درخواست ترفیع سالیانهترفیع سالیانه