آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
راهنمای اخذ شابک، فیپا و مجوز نشرانتشارات
راهنمای ارسال و تحویل مدارک و مستندات موردنیاز جهت درخواست ترفیع سالیانهترفیع سالیانه
راهنمای ارسال و تحویل مدارک و مستندات موردنیاز جهت درخواست تشویق مقالهتشویق مقالات
راهنمای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
راهنمای مدارک موردنیاز تدریس ۲فرم‌های هیات علمی
شاهد و ایثارگرآیین‌نامه‌های دانشجویی و آموزشی
شرایط جدید محاسبه جایزه چاپ مقالات علمی در مجلات معتبرتشویق مقالات
شرح وظایف کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامیانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
شیوه نامه نگارش پایان نامهکارشناسی ارشد
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشیترفیع سالیانه
شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیپژوهانه
شیوه‌نامه استفاده از بودجه انجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجوییانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
شیوه‌نامه انتشار کتاب‌های علمی در دانشگاه آزاد اسلامیانتشارات
شیوه‌نامه تشویق مقاله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات
ضمن خدمتفرم‌های کارکنان
فرم آمار کتابانتشارات
فرم اطلاعات مجله، مقاله و نویسندهتشویق مقالات
فرم الف شناسنامه طرح های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم بررسی شرایط دریافت تشویق مقالاتتشویق مقالات