آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
عنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
در خواست خودروفرم‌های کارکنان
تقاضای کسرازحقوقفرم‌های کارکنان
تسویه حسابفرم‌های کارکنان
ضمن خدمتفرم‌های کارکنان
درخواست وام ودیعه مسکنفرم‌های کارکنان
درخواست وام ضروریفرم‌های کارکنان
درخواست وام صندوقفرم‌های کارکنان
درخواست وام خرید مسکنفرم‌های کارکنان
درخواست میهمانی براساس ماده 55 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست وام تعمیرات مسکنفرم‌های کارکنان
درخواست معادل سازی دروس براساس ماده 67 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست ماموریتفرم‌های کارکنان
درخواست مرخصی تحصیلی براساس ماده 48 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات- مخصوص بانوان باردارفرم‌های دانشجویی
درخواست کمک هزینه تولد نوزادفرم‌های کارکنان
درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان شاغل به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف کلیه واحد های انتخابیفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف دروس عدم شرکت در امتحان بیش از سه درسفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف اضطراری برا اساس ماده 37 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی