آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۱۹ مورد از کل ۱۱۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
درخواست وام ضروریفرم‌های کارکنان
درخواست وام صندوقفرم‌های کارکنان
درخواست وام خرید مسکنفرم‌های کارکنان
درخواست میهمانی براساس ماده 55 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست وام تعمیرات مسکنفرم‌های کارکنان
درخواست معادل سازی دروس براساس ماده 67 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست ماموریتفرم‌های کارکنان
درخواست مرخصی تحصیلی براساس ماده 48 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات- مخصوص بانوان باردارفرم‌های دانشجویی
درخواست کمک هزینه تولد نوزادفرم‌های کارکنان
درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان شاغل به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف کلیه واحد های انتخابیفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف دروس عدم شرکت در امتحان بیش از سه درسفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف اضطراری برا اساس ماده 37 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست اعلام انصراف از تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست استفاده از ماده 47 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست اخذ اصل مدارک تحصیلی دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیل .فرم‌های دانشجویی
اعلام درخواست دانشجویان به کمیسیون موارد خاص آموزشی واحدفرم‌های دانشجویی